Baltcom abonentu pašapkalpošanās interneta vietnes www.mansbaltcom.lv lietošanas noteikumi


Versija 1.0, spēkā no 2013. gada 19. augusta

1. Interneta vietnes www.mansbaltcom.lv Lietošanas noteikumu mērķis un tajos lietotie termini.
1.1. Interneta vietnes Lietošanas noteikumu mērķis:
1.1.1. šo Lietošanas noteikumu mērķis ir sniegt abonentam informāciju par Baltcom abonentu pašapkalpošanās vietnes www.mansbaltcom.lv lietošanas noteikumiem un noteikt abonenta un Baltcom saistības attiecībā uz www.mansbaltcom.lv.
1.2. Lietotie termini:
1.2.1. Baltcom — sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltcom TV”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003005264.
1.2.2. Abonents — fiziska vai juridiska persona, kurai ir noslēgts līgums ar Baltcom un kura izmanto Baltcom pakalpojumus.
1.2.3. mansbaltcom.lv jeb portāls — Baltcom abonentu pašapkalpošanās interneta vietne, kas nodrošina Baltcom abonentiem iespēju apskatīt informāciju par pieslēgtajiem pakalpojumiem, norēķiniem, kā arī pieteikt jaunus vai papildu pakalpojumus.
1.2.4. mansbaltcom.lv pakalpojumi — interneta vietnes funkcionalitāte un citi pakalpojumi, kas ir pieejami, tikai izmantojot mansbaltcom.lv. Baltcom patur tiesības vienpusēji veikt izmaiņas portāla funkcionalitātē vai ierobežot Lietotājam pieeju portālā pieejamajām iespējām, ja tas ir nepieciešams.
1.2.5. Lietotājs — fiziska vai juridiska persona (tostarp to pārstāvis), kura ir Baltcom abonents un kura izmanto portālu atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.
1.2.6. Lietotāja konts — Baltcom izveidota un administrēta pieeja mansbaltcom.lv. Lai piekļūtu Lietotāja kontam, Lietotājam jāveic vienreizēja reģistrēšanās portālā veidā, kā norādīts šajos Lietošanas noteikumos, turpmāk katru reizi piekļūstot portālam jānorāda lietotājvārds un parole (jeb piekļuves parametri).
1.2.7. Lietošanas noteikumi — mansbaltcom.lv lietošanas noteikumi.
1.2.8. Lietotāja e-pasta adrese — elektroniskā pasta adrese, kuru abonents ir norādījis iepriekš noslēgtā līgumā ar Baltcom. Lietotāja e-pasta adrese var tikt izmantota arī kā lietotājvārds, lai piekļūtu Lietotāja kontam.
1.2.9. Reģistrēšanās portālā — reģistrēšanās formas aizpildīšana, norādot Lietotāja e-pasta adresi, personas kodu vai uzņēmuma reģistrācijas numuru un citus datus atbilstoši Baltcom norādēm, apņemšanās ievērot portāla Lietošanas noteikumus, un citu darbību kopums, kuru veikšana ir priekšnoteikums mansbaltcom.lv izmantošanai.
1.2.10. Sadales sistēmas operators — akciju sabiedrība “Sadales tīkls”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003857687.

2. Vispārīgie noteikumi.
2.1. Noteikumi sniedz Lietotājam informāciju par mansbaltcom.lv un nosaka Lietotāja saistības attiecībā uz mansbaltcom.lv izmantošanu.
2.2. Pirms Lietotāja konta reģistrācijas Lietotāja pienākums ir pienācīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem un apstiprināt savu piekrišanu to ievērošanai.
2.3. Abonents apstiprina, ka, veicot reģistrēšanos mansbaltcom.lv, tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Baltcom ir tiesīgs pārtraukt Lietotājam piekļuvi Lietotāja kontam.
2.4. Lietotājiem pieejamais mansbaltcom.lv informācijas un pakalpojumu apjoms var atšķirties, ņemot vērā abonenta un Baltcom noslēgto pakalpojuma lietošanas līgumu.
2.5. Baltcom ir tiesības vienpusējā kārtā noteikt mansbaltcom.lv pieejamo pakalpojumu apjomu un to sniegšanas kārtību, mainot to jebkurā laikā, kā arī mainīt šos Lietošanas noteikumus, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, attiecīgās izmaiņas publicējot interneta vietnē www.mansbaltcom.lv vai www.baltcom.lv.
2.6. Portālā pieejamais pakalpojumu apjoms fiziskajām un juridiskajām personām var atšķirties.
2.7. Mansbaltcom.lv ir pieejams internetā visu diennakti. Ir pieļaujami īslaicīgi mansbaltcom.lv sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
 
3. Piekļuves parametri un Lietotāja identifikācija.
3.1. Lietotāja konta reģistrācija notiek elektroniskā veidā šajos Lietošanas noteikumos definētajā kārtībā.
3.2. Lietotājam piešķirtais lietotājvārds un parole ir konfidenciāla informācija, kuru Lietotājs un Baltcom apņemas neizpaust trešajām personām un iespēju robežās novērst trešo personu iespējas to uzzināt vai lietot.
3.3. Baltcom nenes nekāda veida atbildību par abonentam nodarītajiem zaudējumiem gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis punktā 3.2. minētos drošības noteikumus.  

4. Lietotāja saistības, atbildība un tiesības.

4.1. Lietotājs apņemas:
4.1.1. ievērot Lietošanas noteikumus un nodrošināt, lai personas, kuras Lietotājs pilnvaro izmantot mansbaltcom.lv Lietotāja vārdā, iepazītos ar šiem Lietošanas noteikumiem un ievērotu tos;
4.1.2. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju un novērst trešo personu iespēju to uzzināt, kā arī pēc Baltcom pieprasījuma mainīt Piekļuves parametrus;
4.1.3. rakstiski informēt Baltcom, ja konfidenciāla informācija ir kļuvusi zināma trešajai personai;
4.1.4. sniegt savlaicīgu un precīzu šo Lietošanas noteikumu izpildei nepieciešamo informāciju, tostarp norādot precīzu sava e-pasta adresi;
4.2. Lietotāja saistības:
4.2.1. Lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot viņam piešķirtos Piekļuves parametrus;
4.2.2. Lietotājs ir atbildīgs par izvēlēto un mansbaltcom.lv norādīto e-pasta adrešu pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību;
4.2.3. Lietotājs piekrīt viņa personas datu apstrādei mansbaltcom.lv, kā arī abonenta datu pieprasīšanai un apstrādei no Sadales sistēmas operatora datu bāzes, ja abonents vēlas pieteikt kādu no elektroenerģijas piegādes pakalpojumiem.
4.3. Lietotājam ir tiesības:
4.3.1. nosūtīt Baltcom informāciju par pamanītajām nepilnībām vai neprecizitātēm mansbaltcom.lv;
4.3.2. netraucēti izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Baltcom saistības, atbildība un tiesības.
5.1. Baltcom apņemas:
5.1.1. identificēt Lietotāju mansbaltcom.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem;
5.1.2. nodrošināt mansbaltcom.lv pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.2. Baltcom nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem mansbaltcom.lv darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai Lietotāja datora neatbilstība mansbaltcom.lv lietošanas nosacījumiem.
5.3. Baltcom nav atbildīgs, ja Lietotājs nesaņem Baltcom nosūtīto informāciju uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Lietotājam ar tās nosūtīšanas brīdi.
5.4. Baltcom neatbild par sekām, kas rodas, ja Lietotāja nepilnvarota persona, izmantojot Lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas mansbaltcom.lv.
5.5. Baltcom nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies mansbaltcom.lv uzlabošanas vai profilakses laikā.
5.6. Baltcom apņemas ievērot personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Lietotāja personas dati bez tā piekrišanas netiks nodoti trešajām personām.
5.7. Baltcom tiesības:
5.7.1. uzkrāt un apstrādāt mansbaltcom.lv ietvaros iegūto informāciju par personas datiem, par Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto IP adresi, kā arī citu informāciju, kas mansbaltcom.lv ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta Baltcom;
5.7.2. pakalpojuma mansbaltcom.lv darbībā izmantot sadarbības partneru identifikācijas sistēmas, gadījumos, kad Lietotājs mansbaltcom.lv piekļūst, aktivizējot www.mansbaltcom.lv saiti Baltcom sadarbības partneru interneta vietnēs.

6. Mansbaltcom.lv pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana.
6.1. Lietošanas noteikumi ir saistoši abonentam ar mansbaltcom.lv Lietotāja konta reģistrēšanu un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
6.2. Lietotājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt mansbaltcom.lv izmantošanu, par to rakstveidā paziņojot Baltcom.
6.3. Baltcom ir tiesības vienpusēji pārtraukt mansbaltcom.lv pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš paziņojot Lietotājam, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz Lietotāja e-pasta adresi vai nekavējoties, bez brīdinājuma, ja Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumus.

7. Citi noteikumi.
7.1. Lietošanas noteikumi stājās spēkā ar mansbaltcom.lv lietošanas uzsākšanu un ir spēkā, kamēr Lietotājs ir Baltcom abonents. mansbaltcom.lv lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem, Baltcom paziņotajiem Lietošanas noteikumu grozījumiem un citām izmaiņām par sniegtajiem pakalpojumiem, un piekrīt tiem.
7.2. Lietotājs piekrīt, ka Lietošanas noteikumi ir apstiprināti un, pamatojoties uz Lietošanas noteikumiem, Lietotāja dotie rīkojumi tiek iesniegti un apstrādāti elektroniski. Lietotāja apstiprināts elektroniskais dokuments ir uzskatāms par Lietotāja pašrocīgi parakstītu rakstveida dokumentu Civillikuma izpratnē.
7.3. Baltcom ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, mainīt mansbaltcom.lv pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, mansbaltcom.lv funkcionālo un vizuālo risinājumu. Baltcom nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies vai var rasties pēc minētajām izmaiņām.
7.4. Baltcom piedāvātajiem pakalpojumiem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības, jo pakalpojuma saņemšana tiek uzsākta ar Lietotāja piekrišanas brīdi. Lietotājam ir tiesības izbeigt pakalpojuma saņemšanu vai to mainīt kārtībā, kāda tā ir noteikta attiecībā uz katru konkrēto pakalpojumu.
7.5. Lietotājs var iegūt detalizētāku informāciju par mansbaltcom.lv un tajā pieejamo pakalpojumu aprakstu, spēkā esošajiem Baltcom tarifiem, paziņot par pakalpojumu izmantošanas izbeigšanu šajos Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā, kā arī risināt citus ar mansbaltcom.lv saistītus jautājumus:
7.5.1. apmeklējot Baltcom interneta vietni www.baltcom.lv;
7.5.2. sūtot e-pasta vēstuli uz adresi info@baltcom.lv;
7.5.3. zvanot uz Baltcom klientu apkalpošanas telefonu 67 48 0000.